Často kladené otázky

1Čo je to chránená dielňa / chránené pracovisko ?
Chránená dielňa: je pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50% občanov so zdravotným postihnutím.

Chránené pracovisko, zriadené občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť: je pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť.
2Načo je vlastne dobré náhradné plnenie ?
Každá spoločnosť alebo aj súkromná firma, ktorá má 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov. Avšak ak firma nezamestnáva občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, musí štátu zaplatiť povinnú pokutu za každého zdravotne postihnutého občana, ktorý mu chýba do povinného odvodu. Za rok 2015 je táto pokuta vo výške 1019 €. Avšak ak sa rozhodnete zadať objednávku v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku, vaša objednávka musí byť vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce ( rok 2015 / 1132,96 € ). To znamená, že hodnota objednávky na služby a výrobky pre rok 2015 je 906 € + Dph. A sú hneď dve výhody náhradného plnenia.
  • Ušetríte 113 €
  • Získate tovar alebo služby, ktoré si sám vyberiete
  • Podporíte prácu zdravotne postihnutých občanov
3Kto každý si môže uplatniť náhradné plnenie v chránenej dielni ?
Ktorýkoľvek zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov a podľa zákona nezamestnáva žiadneho, prípadne nedostatočný počet občanov so zdravotným postihnutím.
4Čo treba urobiť preto aby som náhradné plnenie získal ?
Potrebné je zadať objednávku v chránenej dielni na zákazku, službu alebo tovar. Objednávka sa musí zadávať v tom istom roku na ktorý si chcete uplatniť náhradné plnenie.
5Ak si chcem uplatniť náhradné plnenie na rok 2015, do kedy musím zadať objednávku v chránenej dielni alebo pracovisku ?
Objednávku treba zadať tak, aby sa stihla zrealizovať do 31.12.2015. Rovnako aj faktúra za dodaný tovar alebo službu musí byť chránenej dielni alebo pracovisku vyplatená do 31.12.2015.
6Ako je to s platcami a neplatcami DPH pri uplatňovaní náhradného plnenia ?
Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).
7Viete mi pomôcť aj vyplňovaním tlačív ?
Samozrejme, každému nášmu klientovi tlačivá vyplňujeme my. Buď do konca januára nasledujúceho roku alebo si dohodneme individuálny termín. Dáme Vám aj presný zoznam tlačív, ktorý budete musieť k naším potvrdeniam doložiť.
8Do kedy musím odovzdať tlačivá a potvrdenia na príslušnom úrade ?
Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné tlačivá doručiť do konca marca nasledujúceho roku.
9Ak by som náhodou nestihol zadať objednávku do konca roku, viem si náhradné plnenie uplatniť aj spätne ?
Nie, toto bohužiaľ nie je možné. Hlavným dôvodom je to, že za služby alebo tovar musíte zaplatiť v tom istom kalendárnom roku, v akom si chcete náhradné plnenie uplatniť. V praxi to znamená, že ak si chcete uplatniť náhradné plnenie za rok 2015 / faktúra musí byť vyplatená najneskôr do 31.12.2015.
10Aký je rozdiel medzi náhradným plnením na 10% a náhradným plnením na 100% ?
10 % z celkovej sumy - ak si cez chránenú dielňu objednáte tovar, ktorý nechcete nijako označiť a chránená dielňa Vám tento tovar bez akéhokoľvek zásahu iba odovzdá.

100 % s celkovej sumy - ak si cez chránenú dielňu objednáte napr. reklamné predmety, na ktoré si chcete umiestniť svoje logo, web alebo hocičo iné, tieto predmety sa stávajú výrobkom chránenej dielne a môžete si uplatniť 100 % celkovej sumy. Toto isté platí pre všetky služby, ktoré chránená dielňa alebo pracovisko poskytuje.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať na čísle 0905 717 117

Kontaktovať nás môžete aj cez kontaktný formulár
Navštivte chránenu dielnu